Home
 

Flygfotografier


Flygfoto Flygfoto Flygfoto

Hamnen med staden
Centrala staden
Torget
Norr
Öster
Väster
Söder
Vägga


Hamnen med staden

Flygfoto
Hamnen och staden mot norr.
Foto: Marinens flygväsende 1925.
  Till vänster i bild Oljefabriken. Norrut följer sedan Hemsjö Krafts ångkraftverk. Strömmahuset och Sockerbruket skymtar på västra kajen. På östra sidan syns den gamla vågbrytaren som avslutar kajen i söder. Hellerströmska badinrättningen skymtar där vågbrytaren börjar. Kastellet i förgrunden.
 
  Flygfoto
Ett nyare kort med hamnen och staden mot norr.
Vid östra kajen har ett större område fyllts ut vid den gamla vågbrytaren och bebyggts med magasin. Numera är dessa rivna och Blekinge Tekniska Högskola har lokaler på piren. Flerfamiljshusen i området Möllebacken har byggts, nordost om hamnmagasinen. Kastellet i förgrunden. Mellan Kastellet och piren syns avmagnetiseringsstationen för båtar för att göra dem magnetiskt neutrala så att de inte ska attraheras av magnetiska minor. Tagen i bruk 1946.
Källa:
Karlshamns historia, del IV, s. 279

  Flygfoto
1936
  Hamnen och staden mot norr.
Till vänster i bild Sojakajen med främst Oljefabrikens byggnader och tre cisterner. Huset vid kajen längst till vänster är Sydsvenska takpappfabriken. På östra sidan syns den gamla vågbrytaren som avslutar kajen i söder. Hellerströmska badinrättningen skymtar där vågbrytaren börjar.
 
  Flygfoto
Hamnen och centrala staden mot norr.
Längst till vänster på bilden på syns Holmsjö Krafts ångkraftverk. Strömma och sockerbruket skymtar också på västra kajen. Vågbrytaren med småbåtar avslutar östra kajen. I slutet på östra kajen syns också Hellerströmska badinrättningen och Hamnpaviljongen något öster därom.
 
  Flygfoto
Ett nyare kort med hamnen mot norr.
På västra kajen ser man att delar av sockerbruket och Strömmahuset har rivits och ersatts med margarinfabriken. Ångkraftverkets byggnad skymtar fortfarande söder om margarinfabriken men skorstenen är borta.
 
  Flygfoto
Hamnen och södra staden mot nordost.
Längs kajen skymtar till vänster i bild Saluhallen. Därefter brandstationen ("spruthus" uppfört 1864) med slangtornet, magasin och Tullkammaren till höger i bild. En ny brandstation togs i bruk 1970. Saluhallen, brandstationen och magasinen har rivits. Kvarteren bakom magasinet och Tullkammaren har fortfarande äldre bebyggelse på kortet. Den är numera ersatt av flerfamiljshus (Möllebacken).
Källa:
Karlshamns historia, del V, s. 208
Karlshamns historia, del V, s. 350

  Flygfoto
1933
Staden och hamnen mot söder.
Torget i mitten av bilden. Numera rivna hus längs Mieån i förgrunden till höger.
 
 

Centrala staden

Flygfoto
Centrala och norra staden mot norr.
  I syd/nordlig rikting ser man från vänster i bild Prinsgatan (i dess norra förlängning syns bangården vid (gamla) järnvägsstationen), Mieån, Ågatan och sedan huvudgatan Drottninggatan som går längs västra sidan av torget och fortsätter mot Asarum norrut.
Öster om torget i syd/nordlig riktning går Kungsgatan, Regeringsgatan, Hantverkaregatan (knappt synlig) och avslutningsvis Erik Dahlbergsvägen över fältet till höger i bild som numera är bebyggt.

Tvärgator i väst/östlig riktning är från torget och norrut Christopher Schrödersgatan, Kyrkogatan, Södra Fogdelyckegatan, Norra Fogdelyckegatan (som går över fältet österut mot Erik Dahlbergsvägen), Vinkelgatan och Stadsportsgatan.
Tvärgator från torget och söderut är Rådhusgatan, Ronnebygatan och utanför bild kommer sedan Bodekullsvägen, Bergsgatan och Lotsgatan.
 
  Flygfoto
Centrala staden mot öster.
Kyrkogatan, Christopher Schrödersgatan och Rådhusgatan går bortåt i bild. Området till vänster i bild bortanför Kyrkogatan är numera bebyggt men är koloniområde på bilden. Mot östra sidan av torget är varuhuset Flaggen ännu ej byggt. I kvarteret mellan Kyrkogatan och Christopher Schrödersgatan med Sparbankens större hus i hörnan diagonalt mot torget är KF:s varuhus ännu ej byggt. I början av Rådhusgatans högra sida syns elverket med skorsten. I Rådhusgatans förlängning ser man (gamla) lasarettet. Bodestorpsskolan söder därom.
 
  Flygfoto
Ett nyare kort med centrala staden mot nordost.
  Varuhuset Flaggen (från 1971) finns nu vid torget. KF:s varuhus (uppfört 1937, utbyggt 1858 och 1968) finns i bildens vänstra kant jämte Sparbankshuset.

Källa:
Karlshamns historia, del V, s. 137-139

  Flygfoto
Centrala staden mot nordväst.
  Området bortåt i bild är Nya Staden. Torget skymtar till vänster. Det större huset nordost om torget, till höger i bild, är Telegrafverkets hus. Norr om torget ser man Carl Gustafs kyrka, ytterliggare norrut Stadshotellet. Klockstapeln öster därom och därjämte Elementarläroverket för flickor. Den större byggnaden strax sydost om klockstapeln (i hörnan Kyrkogatan Regeringsgatan) användes som folkskola för pojkar före Bodestorpsskolan byggdes. Huset såldes 1913 och inreddes till fabrik för tillverkning av tvättmaskiner av företaget Rurik. Företaget var pionjärer på tvättmaskinstillverkning i Sverige.
Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 257
Beskrivning över Blekinge, 1941, s. 228

  Flygfoto
Centrala staden mot nordväst.
Carl Gustafs kyrka i förgrunden. Klockstapeln till höger i bild. Stadshotellet väster därom. Drottninggatan respektive Kungsgatan går diagonalt i bild varsin sida om kyrkan.

I hörnan nordväst om kyrkan ser man Skandinaviska kredit AB:s (numera SEB) hus. Jämte bankhuset norrut längs Drottninggatan ligger den s k Reuterska fastigheten. Den revs 1956 och ersattes med en större fastighet, Centrumhuset. I detta kvarter har en av Karlshamns större vykortsutgivare hållt till, Olof Lindgrens bokhandel, efter 1919 Lundins bokhandel.

Det större huset med det kvadratiska taket i mitten av kortets överkant (och husen däromkring) är Vin- och Spritbolagets anläggningar. I detta kvarter vid Ågatan uppfördes 1866 stadens första större destilleri. L.O. Smith ägde anläggningen när sprittillverkning monopoliserades i Sverige 1917 och Spritbolaget tog över anläggningen. Här tillverkades Carlshamns Flaggpunsch fram till 1935. Numera tillverkas den i Finland! I anläggningen gjordes också fruktvin. Den sista flaskan tappades 1970 då fabriken skulle rivas.

Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 122, 224
Karlshamns historia, del V, s. 82
Carlshamniana 1992, s. 84
Carlshamniana 1992, s. 135


Torget

Flygfoto
1960
  Torget mot öster.
  Alla hus som syns på kortet mot torgets östra sida är numera rivna. De två gatorna som går bortåt i bild är Christopher Schrödersgatan och Rådhusgatan. I Christopher Schrödersgatan fond, Hantverkaregatan korsar, ligger ett hus. Tvåvåninghuset till vänster därom är Stiftelsen Oscarsfondens. Stiftelsen bildades 1853 med anledning av Oscar I:s tillfrisknande efter långvarig sjukdom och prinsen Carl Oscars födelse och hade som ändamål att "till skäligt pris bereda sunda och goda bostäder åt ordentliga arbetare och deras familjer". Till vänster därom ser man Karlshamns barnhem. Här drevs barnhem från 1882 till ca 1935. Huset revs 1955.
Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 371, 372
Karlshamns historia, del V, s. 141
Reglemente för Stiftelsen Oscarsfonden i Carlshamn, 1882
Carlshamniana 2000, s. 38

  Flygfoto
Torget mot söder.
Konstverket Böljelek i torgets mitt har ännu ej kommit på plats. Dvs kortet är taget före 1936. Rådhuset till höger.
Källa:
Carlshamniana 1997, s. 161

  Flygfoto
1937
  Torget mot väst (nv).
Sockerbruket längst bort till vänster i bild. Strax höger om sockerbruket går numera Hinsetunneln in i berget. Nya staden till höger i bakgrunden. Större huset mot torgets nö hörn till höger i bild är Televerkshuset. Varuhuset Flaggen med parkering ännu ej byggt i kvarteret öster om torget.
 
  Flygfoto
Torget mot norr.
Bron till vänster över Mieån revs i samband med att Hinsetunneln byggdes och en ny bro byggdes något söder om den gamla. Huset vid bron väster om Mieån finns fortfarande kvar. Övriga hus vid ån är rivna. Huset som vetter mot torgets nv hörn är Sparbankshuset.
 

Norr

Flygfoto
1948
Norreport - Hästhagen mot nordost.
Större huset närmast till vänster är teatern, till höger om teatern, andra sidan Mieån, Körmölleplan. Nordost om teatern syns bryggeriet med skorsten. Ytterliggare norr därom syns Gustavsborgs ålderdomshem. Höger om Gustavsborg Ekhagen. På planen söder om Ekhagen finns numera bensinstation. Erik Dahlbergsvägen går söder därom från vänster till höger i bild. Den större gatan i sydlig riktning från Ekhagen är Matrosgatan. Nästa gata österut i nord-sydlig riktning med två små hus vid skogen är Kaptensgatan. Det är samma hus som syns på detta kort (taget mot öster, Erik Dahlbergsvägen går numera in vid vänstra huset på bilden)!
 
  Flygfoto
Gustavsborg och Ekhagen mot norr.
Erik Dahlbergsvägen mot höger. På fältet numera bensinstation.
 

Öster

Flygfoto
Fogdelyckan mot sydost.
Erik Dahlbergsvägen går mellan husen till vänster och går vidare förbi (gamla) lasarettet som syns i kortets högra hörn. I korsningen efter de tre husen går Norra Fogdelyckegatan till höger. Till vänster går numera vägen till järnvägsstationen. På bilden används området till vänster för koloniträdgårdar. Det är numera bebyggt. Vid korsningen togs ett nytt tingshus i bruk 1961. Vidare längs Erik Dahlbergsvägen ser man två större hus på vänster sida. De uppfördes av landstinget som personalbostäder 1947-48. Efter dessa hus kommer Surbrunnsparken innan lasarettet. Huset till i mitten i högerkanten av kortet (korsningen Södra Fogelyckegatan/Regeringsgatan) användes som folkskola för flickor före Bodestorpsskolan byggdes.
Källor:
Karlshamns historia, del IV, s. 330
Karlshamns historia, del V, s. 211

Flygfoto
Lasarettet (till 1965) mot öster.
Epidemisjukhuset nere till vänster i bild.
 

Väster

Flygfoto
Nya staden mot väster.
Mieån syns inte mellan husen men går i förgrunden från vänster till höger i bild. Södra Fogdelyckegatan går upp mot Nya staden och korsas av Västra Långgatan i mitten av kortet. De två kvarteren vänster och höger om S Fogdelyckegatan har numera annan bebyggelse.
 

Söder

Flygfoto
1953
  Södra staden mot väster.
Näsviken i mitten av bilden. Frälsningsarmens lokal ett kvarter norr därom. Perennagården till höger i bild.
 
  Flygfoto
Rosengården och Perennagården mot nordväst.
Rosengårdens plantering närmast till höger. Från Perennagården går Regeringsgatan, Hantverkaregatan och Erik Dahlbergsvägen diagonalt mot höger i bild.

  Flygfoto
Realskolan/samrealskolan/Väggaskolan, mot norr.
Perennagården till vänster i bildens mitt. Därifrån Hantverkaregatan mot norr. Erik Dahlbergvägen nästa parallellgata mot norr. Österslättsskolan ännu ej byggd på fältet öster om Erik Dahlbergsvägen.

 

Vägga

Flygfoto
1951
  Vägga mot nordväst.
  Viken i förgrunden är Svanevik där småbåtshamn numera finns och där en väg passerar inre delen av viken som är utfylld. Mittemot är Solskensviken där det också numera finns småbåtshamn med bryggor. Ortholmen till vänster i bakgrunden. Balkholmen i mitten av bilden är platsen för fiskehamnen som började anläggas 1946 och var klar 1949. Tilläggskaj för båtarna är byggd och vågbrytare är byggda från fastlandet mot Kiaholmen (Kieholmen) och från Kiaholmen mot öster. Området kring Balkholmen är ännu inte utfyllt som det numera är och Kiaholmen har ännu inte något förbindelse med fastlandet.
Källa:
Karlshamns historia, del IV, s. 279

  Flygfoto
1944
  Vägga saltsjöbad, mot norr.
Saltsjöbadens restaurang på höjden.

  Flygfoto
1935
  Vägga saltsjöbad, mot nordväst.

 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.