Home
 

Hamnen

Västra sidan


Hamnen Hamnen Hamnen

Hamnen har alltid haft stor betydelse för Karlshamn. Det ursprungliga hamnområdet skapades kring västra och östra sidan av Mieåns utlopp i närheten av centrala staden. Numera är stora hamnanläggningar uppförda längre åt väster, utanför staden.

På denna sida presenteras vykort från hamnområdets västra sidan från inre hamnen vid Mieåns utlopp ner söderut mot Sutudden där det går en vågbrytare mot Kastellet och där Karlshamns segelsällskap tidigare hade sin klubbstuga. Hela området är numera industrialiserat och ej tillgängligt för allmänheten.

Västra kajen

På 1870-talet började man anlägga kaj längs inre hamnens västra sida. Det var i samband med att järnvägen mellan Karlshamn och Vislanda var klar och man förutsåg stor export av trä. Denna kaj fick stor betydelse för spritfabriken (senare Sockerbruket) som byggdes på 1880-talet.

Sojakajen

I samband med att Oljefabriken byggdes på 1910-talet uppfördes en ny 100 m lång kaj, Sojakajen, framför fabriken i öst-västlig riktning.

Oceankajen

Efter att Kooperativa förbundet 1932 övertagit Oljefabriken ökade trafiken och Sojakajen räckte inte till. En ny 155 m lång kaj, Oceankajen, byggdes i sydlig riktning väster om Sojakajen.

Oljehamnen

1896 uppläts ett område i Espingehamn till Skånska petroleumaktiebolaget där man anlade en tappstation för oljor (fotogen) och tre cisterner. Öster om detta område byggde man senare Oljefabriken (som hanterade vegetabiliska oljor). Anläggningen hindrade Oljefabrikens utveckling och man bestämde att bygga en oljehamn vid Sutudden och flytta verksamheten dit. Den nya oljehamnen började användas 1938.

Vågbrytare

För hamnens skydd byggdes 1922-25 en vågbrytare från Sutudden österut och från Kastellet via Knektaskär västerut med avbrott för en inseglingsränna.

Källa:
Karlshamns historia, del IV, s. 270-


Utdrag från två kartor som visar hamnområdet 1914 resp. 1941.

Karta
Oljefabriken är ännu inte byggd. Längst till vänster på kartan fotogennederlaget. Öster därom takpappfabriken.
Karta
Oljefabriken byggd där gamla takpappfabriken låg. Nya takpappfabriken finns längst till vänster vid Sojakajen, framför fotogennederlaget. Oljehamnen och vågbrytare mot Kastellet är byggda vid Sutudden.


Några anläggningar i västra hamnområdet

Från från norr till söder

Spritfabrik/Sockerbruket
Sockerbruket togs i bruk 1895 i L.O. Smiths gamla spritfabrik. Vissa delar har rivits men huvudbyggnaden finns fortfarande kvar.

Strömma Trikåfabrik
Strömmabolaget hade en magasinsbyggnad vid västra kajen som förstördes vid en brand 1892. Den återuppfördes 1893 och byggdes till 1910. Här började man tillverka strumpor. Byggnaden revs 1963 då margarinfabriken skulle byggas.


Carlshamniana 1998, s. 145
Karlshamns historia, del V, s. 104

Margarinfabriken
Bl a pga av att råvaran till margarinet kom från den vegetabiliska oljan som tillverkades vid oljefabriken beslöt man att bygga en margarin- och glassfabrik på västra kajen. Tillverkningen startade 1965. Numera nedlagd.


Karlshamns historia, del V, s. 89

Ångkraftverket
Ett koleldat ångkraftverk uppfördes av Hemsjö Kraft och togs i drift 1913. Byggnaden finns fortfarande kvar.


Carlshamniana 2008, s. 130

Sydsvenska Takpappfabriken
Sydsvenska Takpappfabriken grundades i Karlshamn 1908 och uppfördes där Oljefabriken nu ligger. Kring 1917 när Oljefabriken skulle byggas fick fabriken flytta längre västerut i Espingehamn. När arrendekontraktet löpte ut 1943 flyttade man till Hunnemara.


Carlshamniana 2001, s. 169

Oljefabriken
Oljefabriken uppfördes 1916-1919 för tillverkning av vegetabilisk olja från bl a sojabönor.

Skånska petroleumaktiebolaget
1896 hade Skånska petroleumaktiebolaget tilldelats ett område i Espingehamn ungefär där Oceankajen nu ligger där man anlade en tappstation för oljor och tre cisterner. Pga närheten till den senare uppförda Oljefabriken bestämde man att bygga en oljhamn vid Sutudden längre söderut och flytta anläggningen dit. Den nya hamnen var klar 1938.


Karlshamns historia, del IV, s. 276


 
Västra kajen mot söder
Ett nyare vykort (1990) taget mot söder med hamnområdet med västra kajen ner till Sutudden.
Längs västra kajen ser man från höger f.d. sockerbruket, margarinfabriken och ångkraftverket (strax söder om margarinfabriken). Sedan Oljefabriken med Soja- och Oceankajerna. Därefter Oljehamnen vid Sutudden där vågbrytaren (ej synlig på kortet) går mot Kastellet.
 
  Inre hamnen
1909
  Från Östra kajen mot nordväst.
Inre hamnen med Strömmabolagets hus och Sockerbruket på Västra kajen.

  Hamnen
1920
  Mot nordväst.
Strömmabolagets hus och Sockerbruket på Västra kajen. Strömmahuset har nu byggts till med en våning.

  Hamnen
1902
  Från Västra kajen mot sydost, vy mot Östra kajen.
På östra kajen syns Tullkammaren till vänster. Troligen Strömmabolagets hus i förgrunden till vänster.

  Hamnen
Mot nordost.
Strömmabolagets hus till vänster.

  Hamnen
1914
  Vy mot norr från Kastellet.
Strömmabolagets hus i mitten på bilden.

  Hamnen
Vy mot nordost från södra delen av Västra kajen.
Hamnkranen i mitten på bilden.

  Hamnen
Vy mot söder från södra delen av Västra kajen.
Kastellet i bakgrunden till vänster.

  Hamnen
1924
  Mot nordost från södra delen av Västra kajen.
S/S Gustavsholm lastar granit från A.K. Fernström med destination Amerika.
Enligt uppgift tillhörde faryget vid denna tid Svenska Amerika Mexico Linien (Broströms), byggdes 1907 och blev upphuggen 1955.

  Hamnen
Vy mot Oljefabriken.
Lagerbyggnaden vid Sojakajen till vänster i bild.

  Hamnen
Vy mot nordost från en plats ungefär där Oceankajen finns idag.
Oljefabriken är ännu inte byggd. Huset till vänster i bild är takpappfabriken och fick flytta längre västerut när Oljefabriken skulle uppföras här.

  Stenbrott, Skånska petroleum
1910
Skånska petroleumaktiebolagets anläggning vid Espingehamn.
  Bilden tagen mot norr ungefär där Oceankajen finns idag men visar en vy något mer västerut än ovanstående kort. Takpappfabriken flyttades till detta område när Oljefabriken skulle byggas.
 
  Mot Sutudden
Från Oljefabriken söderut.
Vid bryggan på kortet finns numera Oceankajen. Udden till vänster bortom segelfartyget är Sutudden där Oljehamnen blev klar 1938 och vågbrytaren mot Kastellet uppfördes 1922-25. Boön i bakgrunden till vänster. Hela området till höger är numera industriområde.

  Sutudden
1935
En nyare och mer inzoomad vy i samma rikting som ovanstående kort. Huset vid Sutudden är Karlshamns segelsällskaps klubbstuga, invigd 1925. Vågbrytaren mot Kastellet skymtar vid udden till vänster om klubbstugan. 1938, i samband med att man skulle bygga Oljehamnen här flyttades stugan till Ortholmen. Området är numera industriområde.
Källa:
Carlshamniana 2002, s. 199-200

  Sutudden
Vågbrytaren (byggd 1922-25) från Sutudden mot Kastellet. Bilden tagen söder om vågbrytaren mot nordost.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.