Home
 

Sjömanshemmet

På Hamngatan 1902 - 1952


Sjömanshemmet Sjömanshemmet

Sjömanhus var förr en statlig institution med uppgift att bl a föra register över sjöfolk. Från sjömanshuset i Karlshamn finns det läsbara protokoll från början av 1800-talet. Mellan 1902 och 1952 hyrde man in sig i en fastighet på Hamngatan bakom Tullkammaren. Fastigheten finns fortfarande kvar.

Källa: Carlshamniana 1998, s. 91ff

Ur Nordisk familjebok, Uggleupplagan (1917)

Sjömanshus:
"En för svenska sjömän afsedd institution, som upprättades genom reglementet för kofferdi skeppare och skeppsfolk 30 mars 1748 och k. förklaringen 12 aug. 1752." ...
"Sjömanshusen ha till ändamål att samla och meddela upplysningar om allt inhemskt sjöfolk och alla för handeln afsedda fartyg af 20 tons dräktighet och därutöfver, hvilka ha sin hemort inom riket, att hålla förteckning öfver det sjömanskap och de fartyg af omförmälda beskaffenhet, som under hvarje år i handelssjöfart användas, samt att i öfrigt egna eftersyn åt sjömännen och bereda understöd åt behof vande bland dem äfvensom åt deras efterlämnade änkor och barn.
F. n. (1916) finnas sjömanshus i 47 städer, nämligen: " ... "Karlshamn"

Sjömanshem:
"Ställe, där sjömän mot eller utan betalning erhålla kost och logi för kortare tid. Somliga sjömanshem äro afsedda att upplåta ständig bostad m. m. åt ålderstigna sjömän eller att vara samlingslokaler för sjömän, andra däremot att ge hjälp åt sjuka och nödställda sjömän samt äfven eljest tillhandagå dem med råd och dåd." ... "Sverige finnas sjömanshem i hufvudstaden och ett flertal hamnstäder och hamnplatser i landsorten, nämligen" ... "Karlshamn"


 
Sjömanshemmet
1903
 
  Sjömanshemmet
Jfr träden med kortet ovan.

 
Toppen
Startsidan
Vykort
Asschierska huset
Bellevue restaurang
Bryggeriet
Elektricitetsverket
Elementarläroverket för flickor
Fiebers villa
Fisktorget
Flygfotografier
Folkskolan (Bodestorpsskolan)
Frälsningsarméns lokal
Godtemplarordens lokal
Hamnen, västra sidan
Hamnen, östra sidan
Hamnpaviljongen
Hellerströmska badinrättningen
Holländareplan/Perennagården
Järnvägsparken (Körmölleplan)
Järnvägsstationen (gamla)
Kallbadhuset
Kastellet
Klockstapeln
Kolonierna
Kyrkan (Carl Gustafs kyrka)
Lasarettet (gamla)
Lärkparken
Mejeriet
Nyemölle
Näsviken
Oljefabriken
Realskolan (Väggaskolan)
Rosenborg
Rosengården
Rådhuset
Saluhallen
Sjömanshemmet
Skandinaviska Kredit AB
Sockerbruket
Sparbankens byggnad
Stadshotellet
Stampabron
Stilleryd gård
Såpebruket/Stensliperiet
Tabernaklet
Teatern/järnvägshotellet
Telegrafverkets byggnad
Tioöresföreningen
Torget mot söder
Torget mot väster
Torget mot öster
Transformatorstationen
Tullkammaren
Vattentornet
Villa Utsikten

Gatuvyer
Drottninggatan
Erik Dahlbergsvägen
Hantverkaregatan
Kungsgatan
Kyrkogatan
Regeringsgatan
Ronnebygatan
Rådhusgatan (S Torggatan)
Östra infartsvägen
Nya staden
Övriga

Väggaområdet
Vägga saltsjöbad
Saltsjöbadens restaurang
Vägga turisthotell
Vid Vägga saltsjöbad

Händelser
Brand 1912
Landstormen 1914
Blandade

Specialkort
Segelfartyg vid Kastellet
Tomtekort
Blandade

Haldafabriken, Svängsta

Äldre fotografier
Fotografier

Kartor
Kartor

Historia
Karlshamn
Vykort
Vykortsförlag
Länkar
Kontakt
Gästbok

Årtal avser kortens poststämpel/datering.