Home
 

Hamnen

Östra sidan


Hamnen, östra kajen Hamnen, östra kajen Hamnen, östra kajen

Kring 1850 byggdes en vågbrytare, kaj från vågbrytaren i söder till tullhuset i norr och en liten båthamn vid Näsviken.

Norr om tullhuset låg ett varv som hindrade kajens vidare utsträckning. Det ansågs nödvändigt att flytta varvet och 1891 flyttades det till Heleneberg på Sternö. Man byggde nu järnvägen mot Ronneby längs östra kajen och kajen kunde förlängas från tullhuset till Ronnebygatan. Vid delen närmast Ronnebygatan utfördes kajen med trappor ner mot Mieån för att användas som tilläggsplats för fiskebåtar och ett fisktorg anordnades.

1907 köpte staden tomter utmed Mieån från Ronnebygatan och två kvarter norrut till Christopher Schrödersgatan (Norra torggatan) och kaj kunde anläggas även på denna sträcka. I samband med detta revs Skoogs färgeri som låg vid Mieån i slutet av Ronnebygatan. Ett nytt fisktorg anlades 1908 mellan Rådhusgatan (Södra torggatan) och Christopher Schrödersgatan.

Innerhamnen användes som tilläggsplats för fiskebåtarna men blev med tiden för liten och 1946 började en fiskehamn anläggas vid Balkholmen i Vägga. Den var klar att tas i bruk 1949.

Östra kajen användes också för virkesexport som blev allt mer omfattande och större ytor behövdes. Man bestämde att innesluta den pittoreska vågbrytaren i södra delen av hamnområdet med ett 170x90 meter stort kajområde. Som fyllnadsmassor användes sprängsten från oljebergrum som anlades vid Sutudden. Kajområdet blev klart 1958. 1965 uppfördes stora magasin på området. Dessa är numera rivna och lokaler har byggts som används av Blekinge tekniska högskola.

Källor:
Karlshamns hamn. Knut L:son Eneby, 1944.
Karlshamns historia, del IV, s. 279.
Karlshamns historia, del V, s. 30, 34.

Några verksamheter som funnits längs östra kajen

Från norr till söder

Elektricitetsverket
Längst in i innerhamnen uppfördes 1898 ett elektricitetsverk.

Skoogs färgeri

Saluhallen
En saluhall uppfördes 1908 strax norr om brandstationen.

Brandstationen
1864 uppfördes ett spruthus av sten strax söder om Ronnebygatan, vid nuvarande hotellet. 1899 uppfördes där även ett slangtorn. Först 1970 togs den nya brandstation vid Vekerumsvägen i bruk.


Karlshamns historia, del IV, s. 146, 151.
Karlshamns historia, del V, s. 350.

Sjömanshemmet
Mellan 1902 och 1952 fanns i ett hus bakom Tullkammaren Karlshamns sjömanshem.

Tullhus
Kring 1850 uppfördes tullhuset.

"Stilla verket"
Ett destilleringsverk uppfördes 1902-03 söder om tullhuset. Anläggningen kom att kallas "Stilla verket" eftersom någon tillverkning av sprit aldrig kom igång.


Carlshamniana 1997, s. 155.

Varuskjul

Hellerströmska badet
Hellerströmska badet togs i bruk 1904 i södra delen av östra kajen, i dåvarande Hamnparken.

Lotsutkik
En lotsutkik byggdes 1939 intill Hellerströmska badet. Revs 1984.


Carlshamniana 1997, s. 159.

Några vyer mot östra kajen

Hamnen, östra kajen
1909
  Vy mot östra kajen från Hinseberget.
Elverket till vänster där Rådhusgatan går upp mot torget. Skoogs färgeri i mitten vid Mieån, rivet omkring 1907. Sockerbruket till höger.
 
  Hamnen, östra kajen
1948
  Vy mot östra kajen.
Ett hus har byggts jämte elverket och Skoogs färgeri har rivits(jfr vykortet ovan). Brandstationens slangtorn bortåt till höger.
 
  Hamnen, östra kajen
Södra delarna av östra kajen.
  Vid kajen till vänster varuskjul. Hellerströmska badinrättningen i mitten. Vågbrytaren till höger.
 

Vykort från vågbrytaren i söder till Skoogs färgeri i norr

Hamnen, östra kajen
1908
Hellerströmska badet vid pirens början.

  Hamnen, östra kajen
Varuskjul till vänster. Den högre byggnaden där bakom är "Stilla verket". Hellerströmska badet till höger.
 
  Hamnen, östra kajen
Ca 1950
  En lotsutkik har byggts intill Hellerströmska badet.
 
  Hamnen, östra kajen
Vy mot söder.
Tullkammaren i bakgrunden.
 
  Hamnen, östra kajen
1906
  Mot norr, korsningen med Ronnebygatan i bortre hörnet till höger.
"Gamla" fisktorget. Skoogs färgeri i mitten.

  Hamnen, östra kajen
1947
  "Skoogs hörna", korsningen Ågatan/Ronnebygatan.
Saluhallen till höger där numera hotellet ligger.
 
 

Årtal avser kortens poststämpel/datering.